Regulamin
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://zalezy.pl. Właścicielem sklepu jest SZYMON PĘKALA, miejsce wykonywania działalności: Rzeszów, ul. Zelwerowicza 20D/21, 35-601, NIP: 8133625111, REGON: 385152059, zwany dalej Sprzedawcą.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@zalezy.pl i numer telefonu: +48660752270

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej https://zalezy.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
– Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
– Klient  – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
– Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
– Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
– Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta).
– Regulamin – niniejszy dokument;
– Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
– Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
– Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
– Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).;
– Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
– komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
– dostęp do poczty elektronicznej,
– przeglądarka internetowa FireFox w wersji 84 lub nowszej, Chrome w wersji 87 lub nowszej, Opera w wersji 73 lub nowszej, Safari w wersji 14 lub nowszej,
– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta podjętą na stronie internetowej zalezy.pl

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– niewprowadzania do systemu Sklepu Internetowego i nierozpowszechniania za jego pomocą treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niewysyłania niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam),
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
– korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 4 Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. W celu rejestracji Konta Klient powinien kliknąć w przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony internetowej. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, w tym akceptację regulaminu i polityki prywatności sklepu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newsletteru lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

4. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.

5. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do otrzymanego towaru. Klient dodając wypowiedzi zapewnia, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności jego że jego wypowiedź nie narusza cudzych autorskich prawa majątkowych lub osobistych, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także że nie naruszają cudzych dóbr osobistych i nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji.

6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na bezpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie ich opracowań, także gdy wypowiedzi te stanowią utwory chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile informacje o danej promocji nie stanowią inaczej.

8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia.


§ 5 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Klient dokonuje wyboru nabywanych Towarów poprzez wybranie przycisku „do koszyka”, znajdującego się przy każdym z prezentowanych Towarów. Następnie w zakładce „Zawartość Twojego koszyka” Klient wybiera sposób dostawy oraz płatności i przechodzi do podsumowania zamówienia klikając w przycisk „zamawiam”.

5. Klient ma możliwość złożenia zamówienia zarówno po zarejestrowaniu konta, jak i bez uprzedniej rejestracji, po wpisaniu danych nabywcy do formularza.

6. Po wprowadzeniu wszystkich danych, Klient potwierdza złożenie zamówienia i swoją wolę zawarcia umowy sprzedaży z Sprzedawcą poprzez kliknięcie w przycisk „kupuję i płacę”.

7. Po wybraniu przez Klient ww. przycisku, pomiędzy stronami zawarta zostaje umowa sprzedaży.

8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jej treść wysyłając Klientowi wiadomość e-mail z najistotniejszymi elementami Zamówienia, w tym danymi Sprzedawcy, ilością zakupionych Towarów, cen jednostkowych i cen całkowitych Towarów, sposobu płatności i dostawy oraz adresu dostawy.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.§ 6 Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do wymienionych krajów podanych w liście przy finalizacji zamówienia.
Dostawa towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • dostarczone do Paczkomatu;
3. Koszt wysyłki uzależniony jest od formy dostawy i wynosi:
 • 14 zł brutto lub 18 zł brutto w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej w zależności od wyboru firmy kurierskiej,
 • 14 zł brutto w przypadku dostawy do Paczkomatu,
 • 25 zł brutto – kurier za pobraniem
 • 90 zł brutto w przypadku dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Zamówienie zostaje dostarczone do klienta z reguły w ciągu 5 dni roboczych.

5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.

6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, może dostarczyć fakturę VAT, obejmującą dostarczane Towary, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Klient może otrzymać fakturę VAT jeżeli przekaże takie informacje Sprzedawcy podczas składania Zamówienia.

7. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

8. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Sprzedawcy, realizacja zamówienia może odbiegać od terminu wskazanego w opisie Towaru lub Podsumowaniu zamówienia.

9. Jeśli w opisie Towaru nie jest wyszczególnione inaczej, czas dostarczenia wynosi dwa tygodnie.

10. Sprzedawca zaleca dokładnie sprawdzenie przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności jej kompletności, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionych Towarów. W razie, gdyby opakowanie było uszkodzone, rekomendujemy przyjęcie przesyłki i otwarcie jej w obecności przewoźnika oraz udokumentowanie jej stanu np. za pomocą zdjęć lub materiału wideo. Następnie Klient powinien skontaktować się z Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sytuacji.

 

§ 7 Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskim i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. Klient może wybrać następujące metody
płatności:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
 • płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia), w tym:
  • iMoje,
  • PayU,
  • PayPal,
  • Przelewy24,
  • Twisto Pay,
  • BLIK oraz
  • karty płatnicze:
   • Visa,
   • Visa Electron,
   • Maestro,
   • MasterCard,
   • MasterCard Electronic.

2. Operatorem szybkich płatności oraz kart płatniczych jest Blue Media S.A. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku braku płatności przez Klienta w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą mailową na adres: kontakt@zalezy.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Zelwerowicza 20D/21, 35-
601 Rzeszów.

2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie. Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr 1).

3. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z instrukcją w jaki sposób należy dokonać zwrotu Towaru.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb,
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
 • Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Zależy.pl, Świdrówka 58, 35-213 Rzeszów

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. – Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza to, co było konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania Towaru.

 
 
§ 9 Reklamacje dotyczące Towarów

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej.

2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować drogą mailową na adres
e-mail Sprzedawcy: kontakt@zalezy.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Zelwerowicza 20D/21, 35-601 Rzeszów.
Adres do zwrotów towarów - Zależy.pl ul. Świdrówka 58, 35-213 Rzeszów.

3. Konsument może sporządzić własne oświadczenie o reklamacji Towaru lub może wykorzystać formularz udostępniony przez Sprzedawcę (załącznik nr 2).
 
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji i wystosowania odpowiedzi w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

6. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu
do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

10. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

11. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.

12. W razie złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny Sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji zwróci Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji zwróci Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania.

14. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

15. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

16. W stosunku do podmiotów innych niż Konsument w rozumieniu niniejszego regulaminu, Sprzedawca wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 
 

§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kontakt@zalezy.pl.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, numer zamówienia, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


§ 11 Gwarancje

1. Wszystkie produkty w sklepie posiadają dożywotnią gwarancję. Więcej informacji tutaj.

2. Gwarancja obejmuje takie sytuacje, gdy produkt:

 • Skurczył się lub rozciągnął po praniu
 • Produkt zmienił swój kolor lub kształt
 • Materiał produktu się zmechacił, rozpruł, rozerwał, rozciągnął;
 • Materiał wydaje nieprzyjemny zapach po praniu.

3. Gwarancja nie obejmuje takich sytuacji, gdy produkt:

 • Zużył się w wyniku zwykłego używania
 • Uległ zniszczeniu w wyniku nieprawidłowego prania, mycia lub prasowania,
 • Został mechanicznie uszkodzony z winy Klienta lub innej osoby.

4. W celu skorzystania z prawa gwarancji Klient powinien wystosować oświadczenie z opisem zaistniałej sytuacji i zachowania produktu na adres e-mail Sprzedawcy.§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych, informacje dotyczące odbiorców danych osobowych i praw Klientów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych ujęte zostały w Polityce prywatności dostępnej w Sklepie.

 

§ 13 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Klient będący Konsumentem posiada, m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. ma prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. ma prawo zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 3. może prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. ma prawo złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 14 Postanowienia końcowe


1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. Zamówienia

Do
Szymon Pękala
ul. Aleksandra Zelwerowicza, nr 20D, lok. 21
35-601 Rzeszów
NIP 8133625111


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ...................., zawartej dnia ....................
dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………

Proszę o zwrot środków na nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………

WAŻNE! Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.…………………...............................
podpis konsumenta

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGOMiejscowość, data
Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. Zamówienia

Do
Szymon Pękala
ul. Aleksandra Zelwerowicza, nr 20D, lok. 21
35-601 Rzeszów
NIP 8133625111


FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTUNiniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest niezgodny z umową (wadliwy). Wada polega na
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie) ……………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

• żądam nieodpłatnej naprawy towaru
• żądam wymiany towaru na nowy
• w określonych prawem przypadkach - składam oświadczenie o obniżeniu ceny
towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
• w określonych prawem przypadkach - składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy…………………...............................
podpis konsumenta

 

 

 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl